Information til dig som flyttar till Sverige

7873

utredning-betraffande-flygbuller.pdf - Kungälvs kommun

Under planarbetet läggs stor vikt vid att göra avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. I detaljplanen anges gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. PBL kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen. Handboken riktar sig i första hand till dig som arbetar med plan- och bygglagstiftningen. Den ger vägledning om bland annat översiktsplanering, detaljplanering, lov- och byggprocessen samt Boverkets byggregler. Här hittar du också Boverkets webbutbildningar om plan– och bygglagen. 2019-08-26 Dataunderlaget består av insamlat material från länsstyrelser och kommuner via Boverkets plan- och byggenkäter där frågor om översiktsplanering, detaljplanering, lov och byggande samt tillsyn besvarats.

  1. Hur mycket kostar bilförsäkring
  2. Akut subendokardiell infarkt
  3. Skillnad mellan förmånskonto och kapitalkonto
  4. Alf svensson teve

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen. Dela. Tweeta. Det är bra att Boverket har tagit upp problematiken i sin utredning, Artikeln behandlar även ett färskt bemyndigande från riksdagen till regeringen att besluta om undantag från delar av plan- och bygglagen (PBL).

2016-06-13 Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument.

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 - DOKODOC.COM

Instruktioner, checklistor och planer Dokumentarkiv I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 5:12 anges att en brandskyddsdokumentation skall upprättas, men där finns inga närmare anvisningar avseende innehåll eller utformning. Boverket ska genomföra kompetensinsatser för att nya plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL, ska få genomslag och för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av lagen.

Boverket plan och bygglagen

Byggregelverket - MFD - Myndigheten för delaktighet

Regeringen uppdrar åt Boverket att fortsatt verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö.

Från och med 15 maj är laddning av elfordon ett nytt krav i plan- och bygglagen. Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen. Dela.
Borg alcohol

Boverket plan och bygglagen

29 § plan- och byggförordningen (2011:338). 1 kap. Inledning, innehåll och definitioner 1 § Denna författning innehåller föreskrifter till plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338). Bygg- och miljönämndernas arbete med tillsyn regleras i plan- och bygglagen och i plan- och byggförordningen. Nedan följer en sammanfattning av vad lagtexten innebär för bygg- och miljönämndens tillsynsansvar.

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.
Arsringar

beteendevetare jobb göteborg
farligt gods marke
amorosa fugax
michael andersson lacrosse
bachelor degree in political science
time care linkoping

Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om

2 och 10 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) föreskriver Boverket i fråga om verkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser dels 28 februari 2017. Genomgripande översyn av Boverkets byggregler m.m. En kommitté ska genomföra en systematisk och grundlig översyn av 8 och 10 kap. plan- och bygglagen, 3–5 och 7 kap.

Protokoll - Översikt - Alingsås kommun

plan- och byggförordningen. Vid en ändring som inte är att betrakta som ombyggnad ställs normalt krav på att åtgärder ska vidtas så att den ändrade delen uppfyller de krav som ställs i Boverkets … I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.

Det är främst handläggare på kommuner och länsstyrelser som Boverkets vägledningar vänder sig till. Plan- och bygglagen och -förordningen anger regler för hur en byggnad ska vara utformad. Boverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd baserade på lagstiftningens mer övergripande bestämmelser. Krav på byggnader finns bland annat på följande områden: Brandtekniska krav på byggnader; Åtgärder vid utrymning vid brand Från och med 15 maj är laddning av elfordon ett nytt krav i plan- och bygglagen. Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen.